REKLAMACJA

Ogólne warunki składania i uznania reklamacji Klienta:

  1. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona (email, faks, list polecony) na adres siedziby sprzedawcy. W przypadku złożenia reklamacji w formie email, należy wysłać zeskanowany wypełniony poprawnie druk reklamacji (wraz z kopią dowodu zakupu i karty gwarancyjnej) na adres: biuro@zamawiambhp.pl.

  2. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad montażu i użytkowania towaru, określonych w karcie gwarancyjnej oraz instrukcji montażu i użytkowania.

  3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

  4. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce, w oryginalnym opakowaniu wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon). Towar (jego część) powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu (towar uszkodzony podczas przesyłki nie będzie podlegał naprawie lub wymianie w ramach gwarancji). Towar jest dostarczany i odbierany z serwisu sprzedawcy na jego koszt.

  5. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancyjnej, wyznaczonym w karcie gwarancyjnej produktu.

    Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem reklamacji. Szczegółowy opis postępowania reklamacyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej i może być odmienny od powyższych zapisów, z uwagi na specyfikę zakupionego produktu.

 

Druk reklamacji do pobrania: KLIK